You are currently viewing Odblaskowa szkoła gminny rodzinny konkurs plastyczny

Odblaskowa szkoła gminny rodzinny konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie i odblaskowo w naszej gminie”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, ul 3 Maja 23, 32- 005 Niepołomice, tel. 12 2811-085.
2. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I, II, III Szkoły Podstawowej wraz z Rodzicami, Rodzeństwem, Dziadkami, Przyjaciółmi, taki zespół przedstawia jedną pracę.
3. Liczba prac z danej placówki – maksymalnie 5.
4. Celem konkursu jest:
– przestrzeganie bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym,
– zachęcenie i propagowanie idei noszenia odblasków, kamizelek odblaskowych,
– uświadomienie konieczności bycia widocznym na drodze,
– rozwijanie twórczej i przestrzennej wyobraźni,
– stworzenie możliwości zgodnej współpracy oraz dążenie do uzyskania końcowego efektu.
5. Tematyka:
Tematem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca:
– zasadę bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym,
– jak dzięki odblaskom jesteśmy widoczni i bezpieczniejsi na drodze.
Na odwrocie pracy należy ją opatrzyć metryczką umieszczoną w widocznym miejscu.
6. Technika prac:
Praca powinna być wykonana DOWOLNĄ TECHNIKĄ (np. farby, kredki, wyklejanka, prace komputerowe, ołówek)
w FORMACIE A3.
7. Nagrody:
Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz za wyróżnienia.
8. Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie :
– zgodność z tematem konkursu,
– pomysłowe ujęcie tematu,
-zastosowany materiał oraz sposoby jego łączenia z innymi materiałami,
– staranność wykonania pracy,
– wrażenia artystyczne,
9. Prace należy dostarczyć do SP nr 2 w Niepołomicach, ul 3 Maja 23 w terminie do 20 X 2023r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 października 2023 r.
10. Uczestnicy przekazując prace na konkurs, akceptują regulamin konkursu.