Logo Szkoły

Świetlica

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

Godziny otwarcia

Świetlica szkolna „Mrowisko” czynna jest w godz. 7.00 – 17.00

Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej proszeni są o posiadanie dowodu osobistego podczas odbierania dzieci ze świetlicy.

Opłaty za materiały (ustalone przez Radę Rodziców) wykorzystywane przez wychowanka wynosi 20 zł za miesiąc _ opłata na konto w Banku Millenium

34 1160 2202 0000 0003 2064 2034

Regulamin Świetlicy ,,Mrowisko"

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Świetlica jest integralna częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.
 2. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.
 3. Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.
 • 2. Cele i zadania świetlicy

 

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.
 2. Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.
 3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu na świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.
 4. Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.
 5. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych.
 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 7. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

 

 • 3. Założenia organizacyjne

 

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 7.00 do 17.00 Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
 2. Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie uczniowskim
 4. Liczba uczniów na świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie powinna przekraczać 25.
 5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
 6. Uczniowie przebywający na świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.
 7. Uczniowie przebywający na świetlicy, korzystający z posiłków, będą spożywać obiad pod opieką nauczyciela-wychowawcy na stołówce szkolnej. Pozostałe dzieci pozostaną pod opieką drugiego nauczyciela-wychowawcy.
 8. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica.
 9. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.
 10. Każda zmiana decyzji rodziców dotycząca pobytu dzieci na świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.
 11. Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie telefonicznym oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 12. Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych na świetlicy. Punkt nie obowiązuje na czas trwania pandemii COVID-19. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.
 13. W ramach pracy szkolnej świetlicy organizowane są zajęcia (teatrzyki, bale, zajęcia rozwijające (plastyka, muzyka, zajęcia ruchowe). Punkt nie obowiązuję na czas trwania pandemii COVID-19. Cena za materiały ustalona przez radę rodziców wynosi 20 zł na miesiąc.
 14. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 15. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 16. Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk. Są one  rozmieszczone są  w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 17. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasadami zachowania higieny.
 18. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane.
 19. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.
 20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 21. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
 22. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:
 23. a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,
 24. b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,
 25. c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust
 26. Regularnie myjemy i dezynfekujemy ręce – po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
 27. Kichając i kaszląc zasłanaimy usta łokciem
 28. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19
 29. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami
 30. Przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki itd. zostają w domu
 31. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować wszelkie środki ostrożności ((m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 32. Osoby odbierające dzieci nie wchodzą na teren szkoły. Uczniowie są doprowadzani do wyjścia przez wyznaczoną osobę.
 33. Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy o następujących godzinach:
 • 30
 • 00
 • 30
 • 00
 • 30
 • 00
 • 30
 • 00
 • 30
 • 00
 1. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.

35.Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować  ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

 • 4. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej

 

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu na świetlicy
  2. poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy
  3. ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną
  4. doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań
  5. wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności
  6. korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu. Nie obowiązuje na czas trwania pandemii COVID-19.
 2. Uczeń jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego
  2. przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania
  3. respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy
  4. zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy
  5. przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową
  6. dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy
  7. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie

 

 • 5. Dokumentacja świetlicy

 

 1. Regulamin świetlicy
 2. Roczny plan pracy świetlicy
 3. Tygodniowy rozkład zajęć
 4. Ramowy rozkład dnia
 5. Dziennik zajęć
 6. Karty zgłoszeń
 7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy

 

 • 6. Zadania nauczyciela-wychowawcy świetlicy

 

 1. Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć
 2. Prowadzenie dziennika zajęć
 3. Sumienne wypełnianie swoich obowiązków
 4. Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa
 5. Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia
 6. Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu
 7. Współpraca z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami
 8. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych
 9. Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy
 10. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy
 11. Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.

Reżim sanitarny w Świetlicy SP 2 w Niepołomicach

Reżim sanitarny wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii SARS-COV-19. Wchodzi w życie 01.09.2021 r.

 

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę. Uczęszczające do świetlicy dzieci mają możliwość korzystania ze środków do dezynfekcji rąk.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 4.  Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 5.  Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, maskotek itp.).
 6. W świetlicy szkolnej dostępne są jedynie takie zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, toalety oraz sprzętu sportowego.
 7. Wychowawca świetlicy w porozumieniu z pracownikiem szkoły określa, które dziecko idzie do domu. Rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) oczekuje na dziecko przed szkołą.
 8. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną (w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę) wdraża “Procedurę postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19”.
 9. W razie konieczności kontakt rodzica (opiekuna prawnego) z nauczycielem odbywa się telefonicznie przez podany numer rodzica (opiekuna prawnego) w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy bądź przez dziennik Librus.

Nauczyciele Świetlicy

Justyna Szeląg

Joanna Dyka

Agnieszka Bobowska

Zbigniew Sopata

Śledź nas w mediach społecznościowych