Logo Szkoły

Świetlica

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

Godziny otwarcia

Świetlica szkolna „Mrowisko” czynna jest w godz. 7.00 – 17.00

Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej proszeni są o posiadanie dowodu osobistego podczas odbierania dzieci ze świetlicy.

Opłaty za materiały (ustalone przez Radę Rodziców) wykorzystywane przez wychowanka wynosi 20 zł za miesiąc _ opłata na konto w Banku Millenium

34 1160 2202 0000 0003 2064 2034

Regulamin Świetlicy ,,Mrowisko"

§ 1.
Postanowienia ogólne.
1. Świetlica jest placówką opiekuńczo – wychowawczą i stanowi jednostkę organizacyjną szkoły.
2. Jest to pozalekcyjna forma wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów naszej szkoły, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców
b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
§ 2.
Cele i zadania świetlicy.
1. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki i wychowania poprzez umożliwienie odpoczynku i uczestniczenia w zajęciach rozwijających ich zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności oraz dostosowanie do potrzeb.
2. Cele są realizowane poprzez:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do pracy własnej,
b) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
c) organizowanie gier i zabaw; również gier i zabaw ruchowych – w tym także na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
d) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci,
e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
f) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
g) tworzenie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym świetlicy i szkoły,
h) kształtowanie wrażliwości estetycznej i postaw patriotycznych,
i) obserwację oraz kontakt z wychowawcami, rodzicami, pedagogiem, psychologiem celem rozpoznania sytuacji domowej i przyczyn niepowodzeń w nauce.
2
§ 3.
Organizacja pracy świetlicy
1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 7.00 – 8.00 (przed zajęciami
lekcyjnymi), 11.30 – 17.00 (po zajęciach lekcyjnych). Rodzice są zobowiązani
do punktualnego odbioru dziecka.
2. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
3. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są podstawie wniosku/karty zapisu dziecka
do świetlicy, którą czytelnie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni. Wniosek/karta
zapisu jest do pobrania na internetowej stronie szkoły w zakładce świetlica
lub w sekretariacie.
4. Rekrutacja do świetlicy odbywa się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych
(wniosek/karta zapisu o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej) do 31 marca danego
roku szkolnego na przyszły rok szkolny (dotyczy zarówno dzieci, których rodzice
deklarują chęć kontynuacji uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, jak i nowo
przyjętych uczniów do szkoły). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie
o zatrudnieniu – załącznik nr 1 – w terminie nieprzekraczającym 30 czerwca br.
5. Wniosek/Kartę zapisu dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu, należy złożyć
w sekretariacie uczniowskim.
6. Rodzic/opiekun prawny wypełniając Kartę zapisu oświadcza, że podaje dane zgodne
ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej.
7. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela świetlicy
o rezygnacji z uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych.
8. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy świetlica organizuje zajęcia w grupach
wychowawczych, które udają się na zajęcia do różnych miejsc, np. sal lekcyjnych, sali
gimnastycznej, na podwórko, boisko szkolne, itp.
9. Liczba wychowanków pod opieką jednego nauczyciela – wychowawcy nie przekracza
25.
10. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez
dzieci do świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
11. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń
mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami.
W przypadku kontaktu z rodzicami/opiekunami uczeń musi ten fakt zgłosić
wychowawcy świetlicy.
12. Uczniowie przebywający w świetlicy, a korzystający z obiadów na stołówce szkolnej
mają zapewnioną opiekę.
13. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców/prawnych opiekunów
oraz wskazane osoby w upoważnieniu całorocznym – załącznik nr 2
14. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której
rodzic/opiekun prawny nie wpisał do upoważnienia całorocznego, wyłącznie na
podstawie pisemnego upoważnienia jednorazowego – załącznik nr 3
od rodziców/prawnych opiekunów.
15. Dzieci do siódmego roku życia nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły
i stawać się samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Na podstawie pisemnego
upoważnienia udzielonego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecko, które nie
ukończyło 7 roku życia może zostać odebrane ze świetlicy przez osobę która
ukończyła 10 lat, i która nie wzbudza obaw, że oddanemu pod jej opiekę dziecku grozi
niebezpieczeństwo. W razie powzięcia obaw, o których mowa, szkoła powinna
wystąpić do rodzica/opiekuna prawnego o udzielenie upoważnienia do odbioru
dziecka ze świetlicy innej osobie – upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę
niepełnoletnią nr 4.
3
16. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu wymagana jest pisemna zgoda
rodzica/opiekuna prawnego – zgoda na samodzielne opuszczanie świetlicy – załącznik
nr 5
17. Nauczyciel – wychowawca świetlicy przejmuje odpowiedzialność za dziecko
od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica
lub wyznaczoną przez rodzica/opiekuna prawnego w upoważnieniu osobę.
Nauczyciele – wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które
nie zgłosiło się do świetlicy.
18. Każda zmiana decyzji rodziców dotycząca pobytu dzieci w świetlicy musi być
przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
19. Świetlica jest wyposażona w przybory do gry, zabaw i inne materiały potrzebne do
zajęć organizowanych w świetlicy. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za szkody
na rzeczach regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
20. Na dodatkowe zajęcia komercyjne dziecko może być zabrane z świetlicy przez
wyznaczone przez rodziców/opiekunów prawnych osoby. Wówczas opiekę nad
uczniem przejmuje osoba prowadząca zajęcia. Po tych zajęciach uczeń nie wraca już
do świetlicy. (Zajęcia komercyjne odbywające się na terenie szkoły rozpoczynają się
najwcześniej o godzinie 15:00)
21. Pracownicy:
a) W świetlicy pracuje kilkunastu nauczycieli – wychowawców.
b) Działalność świetlicy oparta jest na rocznym planie pracy opiekuńczo –
wychowawczej.
§ 4.
Zadania i obowiązki nauczycieli – wychowawców.
1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
2. Sporządzanie rocznego planu pracy świetlicy zgodnego z planem pracy dydaktycznowychowawczo-
opiekuńczym szkoły.
3. Prowadzenie dziennika zajęć.
4. Opiniowanie spraw wychowawczo – organizacyjnych dotyczących świetlicy.
5. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
6. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów
oraz z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
7. Udzielanie pomocy w nauce dzieciom słabszym.
8. Sprawowanie opieki nad uczniami spożywającymi obiad w stołówce szkolnej.
9. Dbałość o estetykę pomieszczeń świetlicy.
10. Sporządzanie sprawozdań i przedstawianie ich Radzie Pedagogicznej podczas rad
podsumowujących pierwsze półrocze i na zakończenie roku szkolnego.
§ 5.
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy.
1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
a) korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu
trudności w nauce,
b) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
c) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek oraz sprzętu audiowizualnego
będącego w wyposażeniu świetlicy,
d) higienicznych warunków przebywania w świetlicy.
2. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
4
a) przestrzegania kodeksu świetlicy,
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c) respektowania poleceń nauczyciela,
d) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
e) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
f) nienagannego i należytego zachowania się wobec wychowawców i kolegów w czasie
pobytu w świetlicy, w sytuacji gdy uczeń sprawia problemy wychowawcze, nie
reaguje na uwagi wychowawcy, naraża swoje i innych bezpieczeństwo, rodzice będą
wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy,
g) dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,
h) poszanowania sprzętu świetlicowego,
i) zwracania wypożyczonych gier i pomocy w należytym stanie,
§ 6.
Nagrody i wyróżnienia.
1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
2. Pochwała przekazana rodzicom, opiekunom.
3. Pochwała dyrektora.
4. Drobny upominek np. plan lekcji, naklejka.
§ 7.
Kary regulaminowe
1. Upomnienie udzielona przez wychowawcę .
2. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub
telefonicznie).
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
§ 8.
Współpraca z rodzicami.
1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy) – odbierają dzieci osobiście.
2. Korespondencja z rodzicami za pośrednictwem elektronicznego dziennika.
3. Rozmowy telefoniczne.
§ 9.
Dokumentacja świetlicy.
1. Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły
na początku roku szkolnego;
2. Ramowy rozkład dnia.
3. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.
4. Dzienniki zajęć.
5. Wnioski – karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.
8. Regulamin świetlicy szkolnej.
5
Załącznik nr 1
Niepołomice, dnia…………………
…………………………..
( pieczęć pracodawcy)
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Zaświadcza się, że Pani/Pan …………………………………………………………………….
( imię i nazwisko)
zamieszkała/y ……………………………………………………………………………….…..
(dokładny adres)
jest aktualnie zatrudniony:………………………………………………………………….….
(nazwa zakładu pracy)
Pracownik nie przebywa/przebywa* na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim do dnia
…………………………………..
Pracownik nie przebywa/przebywa* na urlopie wychowawczym do dnia ……………………………
Pracownik nie przebywa/przebywa* obecnie na urlopie bezpłatnym pow. 30 dni.
Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w szkole na potrzeby rekrutacji.
……………………………, …………. ……………………………………………..
(miejscowość, data ) ( pieczęć i podpis wystawiającego)
*Niepotrzebne skreślić
6
Załącznik nr 2
UPOWAŻNIENIE
do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023
Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ………………………………..……….…,
zam. ………………………………….
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ………………………………….…………,
zam. ………………………………….
oświadczamy, że osobami upoważnionymi do odbioru dziecka
………………………………………… zapewniającymi mu bezpieczeństwo są:
Lp. Imię Nazwisko
Nr telefonu osoby
upoważnionej
Seria i nr dowodu
osobistego osoby
upoważnionej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klauzula informacyjna dla rodziców:
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach (ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice, tel.:
12 281 10 85, e-mail: sp.niepolomice@interia.pl ).
Dane podane w formularzu będziemy przetwarzać w celu organizacji bezpiecznego odbioru
Pani/Pana dziecka z świetlicy szkolnej, maks. do zakończenia danego roku szkolnego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pełna treść klauzuli
dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole.
..………………………………………………..
Data i podpisy rodziców/ prawnych opiekunów
Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(j.t. Dz. U z 2017r poz. 1260 z późn.zm.) dziecko w wieku do 7 lat, poza strefą zamieszkania, może korzystać z
drogi publicznej tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Narażanie dziecka na
niebezpieczeństwo przez osobę na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo
podlega odpowiedzialności karnej.
7
Załącznik nr 3
UPOWAŻNIENIE (jednorazowe)
Ja ………………………………………………………………….. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego),
zam. …………………………………….. upoważniam do odbioru mojego dziecka
…………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) ze Szkoły Podstawowej
………………….. …………..w dniu ……………………….. następującą osobę:
…………………………………………..………… (imię, nazwisko),
……………………………….…………..… (nr telefonu os. upoważnionej)
………………………………………… (seria i nr dowodu osobistego os. upoważnionej)
Informacja dla wyznaczonego Opiekuna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach (ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice, tel.: 12 281 10
85, e-mail: sp.niepolomice@interia.pl ).
Dane podane w formularzu będziemy przetwarzać w celu organizacji bezpiecznego odbioru
ww. dziecka ze szkoły, maks. do zakończenia danego roku szkolnego. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pełna treść klauzuli dostępna jest na stronie
internetowej placówki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji
bezpiecznego odbioru ww. dziecka ze szkoły.
………………………………
Podpis wyznaczonego Opiekuna
Informacja dla rodzica
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach (ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice, tel.:
12 281 10 85, e-mail: sp.niepolomice@interia.pl ).
Dane podane w formularzu będziemy przetwarzać w celu organizacji bezpiecznego odbioru
Pani/Pana dziecka ze szkoły, maks. do zakończenia danego roku szkolnego. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pełna treść klauzuli dostępna jest na
stronie internetowej placówki.
………………………………………………..
Data i podpisy rodziców / prawnych opiekunów
Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym (j.t. Dz. U z 2017r poz. 1260 z późn.zm.) dziecko w wieku do 7 lat, poza
strefą zamieszkania, może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby, która
osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Narażanie dziecka na niebezpieczeństwo przez osobę na
której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo podlega
odpowiedzialności karnej.
8
Załącznik nr 4
UPOWAŻNIENIE
do odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę niepełnoletnią
Ja ………………………………………………………………….. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego),
zam. …………………………………….. upoważniam do odbioru mojego dziecka
…………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) ze Szkoły Podstawowej
…………………..………….. następującą osobę, która jest niepełnoletnia:
…………………………………………..………… (imię, nazwisko),
……………………………….…………..… (nr telefonu os. upoważnionej)
Upoważnienie obowiązuje przez cały rok szkolny/w dniu* ………………
Informacja dla rodzica
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach (ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice, tel.:
12 281 10 85, e-mail: sp.niepolomice@interia.pl ).
Dane podane w formularzu będziemy przetwarzać w celu organizacji bezpiecznego odbioru
Pani/Pana dziecka ze szkoły, maks. do zakończenia danego roku szkolnego. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pełna treść klauzuli dostępna jest na
stronie internetowej placówki.
………………………………………..………..
Data i podpisy rodziców / prawnych opiekunów
Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym (j.t. Dz. U z 2017r poz. 1260 z późn.zm.) dziecko w wieku do 7 lat, poza
strefą zamieszkania, może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby, która
osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Narażanie dziecka na niebezpieczeństwo przez osobę na
której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo podlega
odpowiedzialności karnej.
*niewłaściwe skreślić
9
Załącznik nr 5
Zgoda na samodzielny powrót dziecka
Zezwalam na stały/okresowy/jednorazowy samodzielny powrót do domu mojego dziecka
…………………………………………………….. ucznia kl. …….…………
ze świetlicy szkolnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
Poniedziałek – godz. …………………….…
Wtorek – godz. …………………….………
Środa – godz. ………………………….……
Czwartek – godz. ……………………………
Piątek – godz. ………………………………
W przypadku wyrażenia zgody rodziców/opiekunów prawnych na okresowy lub jednorazowy
powrót ze świetlicy szkolnej proszę określić datę lub okres obowiązywania oświadczenia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………… ……………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
mojego dziecka z chwilą opuszczenia przez nie szkoły.
Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(j.t. Dz. U z 2017r poz. 1260 z późn.zm.) dziecko w wieku do 7 lat, poza strefą zamieszkania, może korzystać z
drogi publicznej tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Narażanie dziecka na
niebezpieczeństwo przez osobę na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo
podlega odpowiedzialności karnej.
………………………………………………..
Data i podpisy rodziców / prawnych opiekunów

karta zapisu do świetlicy 2022/2023

regulamin świetlicy 2022/2023

Reżim sanitarny w Świetlicy SP 2 w Niepołomicach

Reżim sanitarny wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii SARS-COV-19. Wchodzi w życie 01.09.2021 r.

 

  1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę. Uczęszczające do świetlicy dzieci mają możliwość korzystania ze środków do dezynfekcji rąk.
  3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
  4.  Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
  5.  Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, maskotek itp.).
  6. W świetlicy szkolnej dostępne są jedynie takie zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, toalety oraz sprzętu sportowego.
  7. Wychowawca świetlicy w porozumieniu z pracownikiem szkoły określa, które dziecko idzie do domu. Rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) oczekuje na dziecko przed szkołą.
  8. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną (w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę) wdraża “Procedurę postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19”.
  9. W razie konieczności kontakt rodzica (opiekuna prawnego) z nauczycielem odbywa się telefonicznie przez podany numer rodzica (opiekuna prawnego) w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy bądź przez dziennik Librus.

Nauczyciele Świetlicy

Justyna Szeląg

Joanna Dyka

Agnieszka Bobowska

Zbigniew Sopata

Śledź nas w mediach społecznościowych