Logo Szkoły

Świetlica

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

Godziny otwarcia

Świetlica szkolna „Mrowisko” czynna jest w godz. 7.00 – 8.00, 11.30-17.00

Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej proszeni są o posiadanie dowodu osobistego podczas odbierania dzieci ze świetlicy.

 

Regulamin Świetlicy ,,Mrowisko"

§ 1.
Postanowienia ogólne.
1. Świetlica jest placówką opiekuńczo – wychowawczą i stanowi jednostkę organizacyjną szkoły.
2. Jest to pozalekcyjna forma wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów naszej szkoły, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców
b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
§ 2.
Cele i zadania świetlicy.
1. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki i wychowania poprzez umożliwienie odpoczynku i uczestniczenia w zajęciach rozwijających ich zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności oraz dostosowanie do potrzeb.
2. Cele są realizowane poprzez:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do pracy własnej,
b) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
c) organizowanie gier i zabaw; również gier i zabaw ruchowych – w tym także na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
d) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci,
e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
f) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
g) tworzenie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym świetlicy i szkoły,
h) kształtowanie wrażliwości estetycznej i postaw patriotycznych,
i) obserwację oraz kontakt z wychowawcami, rodzicami, pedagogiem, psychologiem celem rozpoznania sytuacji domowej i przyczyn niepowodzeń w nauce.
2
§ 3.
Organizacja pracy świetlicy
1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 7.00 – 8.00 (przed zajęciami
lekcyjnymi), 11.30 – 17.00 (po zajęciach lekcyjnych). Rodzice są zobowiązani
do punktualnego odbioru dziecka.
2. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
3. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są podstawie wniosku/karty zapisu dziecka
do świetlicy, którą czytelnie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni. Wniosek/karta
zapisu jest do pobrania na internetowej stronie szkoły w zakładce świetlica
lub w sekretariacie.
4. Rekrutacja do świetlicy odbywa się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych
(wniosek/karta zapisu o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej) do 31 marca danego
roku szkolnego na przyszły rok szkolny (dotyczy zarówno dzieci, których rodzice
deklarują chęć kontynuacji uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, jak i nowo
przyjętych uczniów do szkoły). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie
o zatrudnieniu – załącznik nr 1 – w terminie nieprzekraczającym 30 czerwca br.
5. Wniosek/Kartę zapisu dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu, należy złożyć
w sekretariacie uczniowskim.
6. Rodzic/opiekun prawny wypełniając Kartę zapisu oświadcza, że podaje dane zgodne
ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej.
7. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela świetlicy
o rezygnacji z uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych.
8. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy świetlica organizuje zajęcia w grupach
wychowawczych, które udają się na zajęcia do różnych miejsc, np. sal lekcyjnych, sali
gimnastycznej, na podwórko, boisko szkolne, itp.
9. Liczba wychowanków pod opieką jednego nauczyciela – wychowawcy nie przekracza
25.
10. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez
dzieci do świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
11. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń
mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami.
W przypadku kontaktu z rodzicami/opiekunami uczeń musi ten fakt zgłosić
wychowawcy świetlicy.
12. Uczniowie przebywający w świetlicy, a korzystający z obiadów na stołówce szkolnej
mają zapewnioną opiekę.
13. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców/prawnych opiekunów
oraz wskazane osoby w upoważnieniu całorocznym – załącznik nr 2
14. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której
rodzic/opiekun prawny nie wpisał do upoważnienia całorocznego, wyłącznie na
podstawie pisemnego upoważnienia jednorazowego – załącznik nr 3
od rodziców/prawnych opiekunów.
15. Dzieci do siódmego roku życia nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły
i stawać się samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Na podstawie pisemnego
upoważnienia udzielonego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecko, które nie
ukończyło 7 roku życia może zostać odebrane ze świetlicy przez osobę która
ukończyła 10 lat, i która nie wzbudza obaw, że oddanemu pod jej opiekę dziecku grozi
niebezpieczeństwo. W razie powzięcia obaw, o których mowa, szkoła powinna
wystąpić do rodzica/opiekuna prawnego o udzielenie upoważnienia do odbioru
dziecka ze świetlicy innej osobie – upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę
niepełnoletnią nr 4.
3
16. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu wymagana jest pisemna zgoda
rodzica/opiekuna prawnego – zgoda na samodzielne opuszczanie świetlicy – załącznik
nr 5
17. Nauczyciel – wychowawca świetlicy przejmuje odpowiedzialność za dziecko
od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica
lub wyznaczoną przez rodzica/opiekuna prawnego w upoważnieniu osobę.
Nauczyciele – wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które
nie zgłosiło się do świetlicy.
18. Każda zmiana decyzji rodziców dotycząca pobytu dzieci w świetlicy musi być
przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
19. Świetlica jest wyposażona w przybory do gry, zabaw i inne materiały potrzebne do
zajęć organizowanych w świetlicy. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za szkody
na rzeczach regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
20. Na dodatkowe zajęcia komercyjne dziecko może być zabrane z świetlicy przez
wyznaczone przez rodziców/opiekunów prawnych osoby. Wówczas opiekę nad
uczniem przejmuje osoba prowadząca zajęcia. Po tych zajęciach uczeń nie wraca już
do świetlicy. (Zajęcia komercyjne odbywające się na terenie szkoły rozpoczynają się
najwcześniej o godzinie 15:00)
21. Pracownicy:
a) W świetlicy pracuje kilkunastu nauczycieli – wychowawców.
b) Działalność świetlicy oparta jest na rocznym planie pracy opiekuńczo –
wychowawczej.
§ 4.
Zadania i obowiązki nauczycieli – wychowawców.
1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
2. Sporządzanie rocznego planu pracy świetlicy zgodnego z planem pracy dydaktycznowychowawczo-
opiekuńczym szkoły.
3. Prowadzenie dziennika zajęć.
4. Opiniowanie spraw wychowawczo – organizacyjnych dotyczących świetlicy.
5. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
6. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów
oraz z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
7. Udzielanie pomocy w nauce dzieciom słabszym.
8. Sprawowanie opieki nad uczniami spożywającymi obiad w stołówce szkolnej.
9. Dbałość o estetykę pomieszczeń świetlicy.
10. Sporządzanie sprawozdań i przedstawianie ich Radzie Pedagogicznej podczas rad
podsumowujących pierwsze półrocze i na zakończenie roku szkolnego.
§ 5.
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy.
1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
a) korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu
trudności w nauce,
b) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
c) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek oraz sprzętu audiowizualnego
będącego w wyposażeniu świetlicy,
d) higienicznych warunków przebywania w świetlicy.
2. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
4
a) przestrzegania kodeksu świetlicy,
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c) respektowania poleceń nauczyciela,
d) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
e) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
f) nienagannego i należytego zachowania się wobec wychowawców i kolegów w czasie
pobytu w świetlicy, w sytuacji gdy uczeń sprawia problemy wychowawcze, nie
reaguje na uwagi wychowawcy, naraża swoje i innych bezpieczeństwo, rodzice będą
wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy,
g) dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,
h) poszanowania sprzętu świetlicowego,
i) zwracania wypożyczonych gier i pomocy w należytym stanie,
§ 6.
Nagrody i wyróżnienia.
1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
2. Pochwała przekazana rodzicom, opiekunom.
3. Pochwała dyrektora.
4. Drobny upominek np. plan lekcji, naklejka.
§ 7.
Kary regulaminowe
1. Upomnienie udzielona przez wychowawcę .
2. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub
telefonicznie).
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
§ 8.
Współpraca z rodzicami.
1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy) – odbierają dzieci osobiście.
2. Korespondencja z rodzicami za pośrednictwem elektronicznego dziennika.
3. Rozmowy telefoniczne.
§ 9.
Dokumentacja świetlicy.
1. Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły
na początku roku szkolnego;
2. Ramowy rozkład dnia.
3. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.
4. Dzienniki zajęć.
5. Wnioski – karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.
8. Regulamin świetlicy szkolnej.

Załącznik nr 1 / zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 2 / upoważnienie

Załącznik nr 3 / upoważnienie jednorazowe

Załącznik nr 4 / upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią

Załącznik nr 5 / Zgoda na samodzielny powrót dziecka

karta zapisu do świetlicy 2022/2023

regulamin świetlicy 2022/2023

Nauczyciele Świetlicy

Justyna Szeląg

Joanna Dyka

Agnieszka Bobowska

Zbigniew Sopata

Śledź nas w mediach społecznościowych