Logo Szkoły

karta rowerowa

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

informacje o egzaminie

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na terenie szkoły, koło szatni orlika. Uczniów obowiązuje właściwie wyposażony i sprawny rower. Kask rowerowy jest obowiązkowy!

Polecam ćwiczenia polegające na:

– jeździe slalomem z prawidłowym wyciąganiem ręki

– wjeżdżaniu na krawężnik

– przejeżdżaniu przez wąską “bramkę”

– przejeżdżaniu tzw. ósemki

– przenoszeniu przedmiotu w trakcie jazdy

– hamowaniu

Każdy uczeń przystępujący do egzaminu musi umieć wskazać obowiązkowe wyposażenie roweru. Jeśli rower ulegnie awarii zdający będzie musiał go naprawić.

Na egzamin praktyczny uczeń przynosi zdjęcie do karty rowerowej podpisane z tyłu (imię, nazwisko, klasa).

Życzę powodzenia!

.

Egzamin na kartę rowerową nie jest obowiązkowy!

rok szkolny 2020/2021

karta rowerowa

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

akty prawne

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat;
2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Nauczyciel prowadzący zajęcia, niezależnie z jakiego przedmiotu, sam dobiera metodykę szkolenia i środki dydaktyczne. Nie ma też żadnych przeszkód, aby w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela uczestniczyły również inne osoby, które (z racji swojej wiedzy, funkcji, doświadczenia etc.) mogą wspomóc proces dydaktyczny. A więc w zajęciach przygotowujących uczniów do uzyskania karty rowerowej mogą uczestniczyć również policjanci mający odpowiednią wiedzę i potrafiący ją wykorzystać w kontaktach z dziećmi. Nie może to mieć jednak charakteru wyręczania nauczyciela w prowadzeniu zajęć.
Zajęcia mogą być również prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców posiadającym spełnienie dodatkowych wymagań, o ile dyrektor szkoły zawarł porozumienie z danym ośrodkiem o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek.

Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a nie będących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator;
4) instruktor.
Sprawdzenie tych umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
1. teoretycznej;
2. praktycznej.

 

Policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wspomagają dyrektorów szkół podstawowych w przygotowaniu dzieci do egzaminu na kartę rowerową i przeprowadzeniu takiego egzaminu. W celu podjęcia współpracy należy zwrócić się pisemnie do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Krzysztofa Bujnowskiego z podaniem liczby dzieci przewidzianych do egzaminowania oraz telefonem kontaktowym w celu umówienia terminów spotkań.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku  kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły, a odbiór następuje w sekretariacie uczniowskim.

Śledź nas w mediach społecznościowych