Logo Szkoły

co robimy

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

Do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach uczęszczają dzieci i młodzież z klas 1-8 oraz z oddziałów przedszkolnych.

Placówka dba o zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, stosownie do wieku, jak również indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wychodzi naprzeciw zainteresowaniom wychowanków, oferując bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych, w pracowniach wyposażonych w nowoczesne środki audiowizualne i tablice interaktywne.

Funkcjonują liczne koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, plastyczne, Koło Dziennikarskie – redagujące i wydające czasopismo „Kleks”, Koło Misyjne, Koło Wolontariatu. Organizowane są również zajęcia na basenie.

Ponadto prężnie działa Samorząd Uczniowski, a także dwie grupy teatralne: „Teatr szkolny” oraz „Drama Club” w języku angielskim. Uczniowie, zwłaszcza z klas młodszych, mogą korzystać z zajęć rozwijających twórczość i kreatywność oraz programowania przez zabawę, biorąc udział w różnorodnych projektach.

Zwracamy szczególną uwagę na kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych, szkolnych. Największym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów, rodziców, nauczycieli, cieszy się Święto Patrona Szkoły i Festyn Rodzinny.

Kadra gotowa jest na nowe wyzwania, poszukiwanie ciekawych pomysłów, wdrażanie nowoczesnych metod pracy. Realizowane są Innowacje Pedagogiczne z zakresu programowania, plastyki i literatury.

Uczniowie kończący klasę ósmą przystępują do egzaminu ósmoklasisty, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Nasi wychowankowie osiągają wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych  i zawodach sportowych. Od kilku lat nosimy miano „Najbardziej Usportowionej Szkoły w powiecie wielickim”.

Nauczyciele udzielają również wsparcia uczniom, prowadząc zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne i terapeutyczne.

W naszej ofercie znajdują się także dodatkowe zajęcia sportowe i edukacyjne.

Przy szkole działa Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie, którego celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom i wspieranie szkoły w jej działalności oświatowej.

W budynku funkcjonuje biblioteka z bogatym księgozbiorem, świetlica sprawująca opiekę nad dziećmi w godz. 7.00 – 17.00 oraz stołówka szkolna, w której na miejscu przygotowywane są smaczne i zdrowe posiłki.

Wyjście ze szkoły nie jest usytuowane przy ulicy, co zwiększa bezpieczeństwo gromadzących się przed szkołą osób. W 2021r. będzie realizowany projekt z budżetu obywatelskiego –„Zagospodarowanie terenu zielonego wokół szkoły”.

Śledź nas w mediach społecznościowych