Logo Szkoły

pedagog Specjalny

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

pedagog Specjalny

Dyżury Pedagogów Specjalnych w roku szkolnym 2023/2024

 

l.p.

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7.55-8.55

Monika Widulińska

   

 

2.

8.45-9.45

 

 

 

 

 

3.

9.40-10.40

 

Anna Kokoszka

Monika Widulińska

Anna Kokoszka

Monika Widulińska

 

4.

10.35-11.35

Anna Kokoszka

Anna Kokoszka

Monika Widulińska

 

 

5.

11.30-12.30

Anna Kokoszka

Monika Widulińska

  

Monika Widulińska

6.

12.25-13.25

 

 

 

Anna Kokoszka

Monika Widulińska

7.

13.25-14.25

   

Anna Kokoszka

 

8.

14:35-15:20

 

Anna Kokoszka

 

Anna Kokoszka

 

Plan pracy Pedagoga  Specjalnego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego

W Niepołomicach na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593).

 

 

Zadania

Działania

Okres

Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami

Współpraca będzie dotyczyć:

1)  rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły.

2)  prowadzeniu badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia:

•mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

•przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu, szkoły,

3)  rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

4) określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

Cały rok

Współpraca z zespołem mającym opracować IPET

•        Współpraca dotyczy nie tylko opracowania, ale też realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz arkusza ewaluacji zakresu i sposobu dostosowań.

•        Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

•        Kontrola dokumentacji związanej z działalnością zespołu.

 

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

Wsparcie będzie dotyczyć:

•        rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, klasy,

•        udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

·         doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

•        dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

·         wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,

·         Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi.

·         Wskazywanie zalecanych form i sposobów  dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dotyczy pomocy dla:

 • rodziców,
 • uczniów,
 • nauczycieli
 

Współpraca z innymi podmiotami

Ma ona odbywać się w zależności od potrzeb. Pedagog specjalny będzie współpracował z:

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 • dyrektorem,
 • pielęgniarką szkolną,
 • pracownikiem socjalnym,
 • asystentem rodziny,
 • policją,
 • kuratorem sądowym.
 

Przedstawianie propozycji radzie pedagogicznej

Propozycje mają dotyczyć doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie ww. zadań.

 

Bieżące prowadzenie dokumentacji

Dziennik pedagoga specjalnego, prowadzony w Librusie

 

Bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Udział w szkoleniach, kursach, webinarach, czytanie fachowej pracy, lektury.

 

Zadania Pedagoga Specjalnego:

Pedagodzy specjalni w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, realizują:

1) zajęcia w ramach zadań związanych z:

 1. a) rekomendowaniem dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu szkoły  oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ,
 2. b) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie  i jego uczestnictwo w życiu szkoły  we współpracy z nauczycielami,
 3. c) wspieraniem nauczycieli w:
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,
 1. d) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów ,
 2. e) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
 3. f) określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
 4. g) udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 5. h) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

Anna Kokoszka

Halina Maciuszek

Lucyna Chytroś

 

Śledź nas w mediach społecznościowych