Logo Szkoły

deklaracja dostępności

Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30

wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00

deklaracja dostępności

deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2niepolomice.pl/

Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiegow Niepołomicach,

  1. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Filmy opublikowane przed 2020-09-24 nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.12.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

informacje zwrotne

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Sopata, zsopata@interia.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 281 10 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej fragment chodzi oraz sposób kontaktu. Aby żądanie mogło być rozpatrzone konieczne jest wykazanie miejsca, w którym występuje brak dostępności.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Obok budynku znajduje się specjalnie oznakowane miejsce parkingowe.

Dostępność wejścia do budynku

Od wejścia głównego na parter budynku prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Sekretariat główny znajduje się na parterze po lewej stronie. Sekretariat uczniowski znajduje się na parterze na wprost wejścia.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma windy.

W budynku znajduje się jedna toaleta dla dzieci niepełnosprawnych w części przeznaczonej dla oddziałów przedszkolnych.

Do wejścia od strony sali gimnastycznej (część dla oddziałów przedszkolnych) prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Po wejściu na teren budynku szkoły osoba niepełnosprawna w razie potrzeby otrzyma pomoc pracownika szkoły – Pani woźnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niedosłyszących.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

deklaracja

Deklaracja

Podejmujemy starania, aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych i spełniała co najmniej wymagania WCAG 2.1.

Udostępniliśmy narzędzia poprawiające czytelności strony takie jak:

  • powiększanie i pomniejszanie tekstu,
  • skala szarości,
  • wysoki kontrast,
  • negatyw,
  • jasne tło,
  • możliwość zaznaczania odnośników,
  • możliwość zwiększenie czytelności czcionki.

Narzędzia te są umiejscowione w widocznym miejscu na stronie i odpowiednio oznaczone.

Pracujemy nad kompleksowym systemem ułatwiającym poruszanie się po szkole osobom niewidomym i niedowidzącym.

Trwają prace nad sukcesywnym udostępnianiem cyfrowo kolejnych materiałów.

Śledź nas w mediach społecznościowych